ประวัติผู้อำนวยการ

 

นายพีระ ฟองดาวิรัตน์
Mr. Peera Fongdavirat

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์)


ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ
 
 หมายเลขติดต่อ 02-3199654 , ต่อ 1004 
 E-Mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 

 

 

 

ประวัติโดยย่อ

 

วัน/เดือน/ปีเกิด

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2494

 

 

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ. 2507 ประถมศึกษาตอนปลาย
  จากโรงเรียนบ้านป่าแดด (ชร.35) อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

 

- พ.ศ. 2510 มัธยมศึกษาตอนต้น
  จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

 

- พ.ศ. 2511 นักเรียนนายสิบทหารบก
  จากโรงเรียนนักเรียน นายสิบทหารบกเหล่าสื่อสาร (รุ่นที่ 26)

 

- พ.ศ. 2514 ป.ก.ศ. ต้น จากวิทยาลัยครูธนบุรี

 

- พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)
  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  - พ.ศ. 2532 ได้รับการคัดเลือกเป็น
  “นักพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2532"
   ของสมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
  - พ.ศ. 2535 ได้รับ “แหวนเพชรตราราชวัลลภ”
   เชิดชูเกียรติจากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
  - พ.ศ. 2542 ปริญญาโทศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

ประวัติการทำงาน

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ได้รับการบรรจุ
ให้เป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน กกท. จังหวัดเชียงใหม่


สุดท้าย ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพ
และสิทธิประโยชน์ ระดับ 10 ขั้น 21.5

ตามลำดับดังนี้

 


1. หัวหน้าสำนักงาน กกท.สาขาจังหวัดเชียงใหม่
    (นักวิชาการส่งเสริมกีฬา 3-5)
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2520 -  30 กันยายน 2533
    (รวมระยะเวลา 13 ปี 4 เดือน 12 วัน)

 


2. ผู้อำนวยการฝึกสอนกีฬา ฝ่ายกิจกรรมกีฬา
    (นักบริหาร 8)
    วันที่ 17 ตุลาคม 2533 - 27 พฤศจิกายน 2540
    (รวมระยะเวลา 7 ปี 1 เดือน 10 วัน)

 


3. ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
    (นักบริหาร 8)
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 - 30 กันยายน 2542
    (รวมระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน 2 วัน)

 
4. ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการกีฬา สำนักผู้ว่าการ
    (นักบริหาร 8)
    วันที่ 1 ตุลาคม - 24 ตุลาคม 2543
    (รวมระยะเวลา 1 ปี 24 วัน)
 
5. ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
    (นักบริหาร 9)
    วันที่ 24 ตุลาคม 2543 - 3 พฤศจิกายน 2546
    (รวมระยะเวลา 3 ปี 9 วัน)
 
6. ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
    (นักบริหาร 9)
     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นมา
    (รวมระยะเวลา 5ปี)
 
7. รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์
    (นักบริหาร 10)
    วันที่ 4 ธันวาคม 2551 – 30 กันยายน 2554