Notice: Trying to get property of non-object in /home/intapro/domains/intapro.org/public_html/plugins/system/expiresheaders/expiresheaders.php on line 42
พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนตะกร้อ B license - สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ - International Takraw Academy

พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนตะกร้อ B license

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 222 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย  นายพีระ ฟองดาวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA) เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพระดับที่ 2 (B-Licence) พร้อมด้วย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย,นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการกองพัฒนากีฬาอาชีพ, รศ. ดร. รัชนี ขวัญบุญจัน และ นางสาวชลันดา ชอบจิตร หัวหน้างานกำกับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิด โดยมีนายณัฐพล อันตรเสน หัวหน้างานพัฒนาและสถิติการแข่งขันกีฬาอาชีพ เป็นผู้กล่าวรายงาน
         

   สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพระดับที่ 2 (B-Licence) ประจำปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้า
ร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 51 คน โดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 12 -18 กันยายน 2559 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งในวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อผลิตผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้ออาชีพระดับกลาง ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ในทักษะขั้นพื้นฐานหรือสาธิตการเล่นกีฬาตะกร้อการฝึกการสร้างทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตะกร้อเพื่อความเป็นเลิศสู่อาชีพ รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น รู้จักวิเคราะห์และสร้างแบบฝึกของนักกีฬาระดับสโมสรและตัวแทนของจังหวัดได้สำเร็จ เพื่อเป็น พื้นฐานความรู้ในการที่จะเป็นผู้ฝึกสอนในระดับผู้เชี่ยวชาญขั้นที่พัฒนาให้สูงขึ้นต่อไป
        
    ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) และวู๊ดแบดจ์ (Wood Badge) แสดงถึงระดับความสามารถจากสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 

Specifications

ผู้เขียน :

rachakorn

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 12 กันยายน 2559

ผู้ชม :

2468