Notice: Trying to get property of non-object in /home/intapro/domains/intapro.org/public_html/plugins/system/expiresheaders/expiresheaders.php on line 42
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพระดับที่ 3 (A-License) ประจำปี 2560 - สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ - International Takraw Academy

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพระดับที่ 3 (A-License) ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศรับสมัคร A License 2560

2. รายละเอียดโครงการ

3. ตารางอบรม 2560

4. ใบสมัคร

 

ประกาศสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA)

 

ฉบับที่   10  / 2560

เรื่อง การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพระดับที่ 3 (A-License)ประจำปี 2560

-------------------------------------------------

          ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ (INTA) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนาบุคลากรกีฬาตะกร้ออาชีพ และสถาบันฯ (INTA)ได้ผลิตและพัฒนาบุคลากรกีฬาตะกร้ออาชีพเข้าร่วมในการแข่งขันรายการตะกร้ออาชีพทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 นั้น

         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ (INTA) ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและ     การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพระดับที่ 3 (A-License) ระหว่างวันที่ 16 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกกีฬามูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อผลิตผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ออาชีพต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อหลักสูตร

                        หลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพระดับที่ 3 (A-License)

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
                      2.1 สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA)
                      2.2 สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย
                    3. ปรัชญาหลักการและเหตุผล
                      เพื่อสร้างและผลิตผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพให้มีความรู้มีทักษะในการเล่นที่ดีสามารถถ่ายทอดหรือสาธิต รวมทั้งสร้างทีมเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงจนสามารถศึกษา วิจัย วิเคราะห์และวางแผนในการฝึกและการวางแผนการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติของประเทศต่อไปได้สำเร็จ มีความรู้เป็นนักบริหารจัดการที่ดีและเป็นผู้ฝึกสอน ผู้เชี่ยวชาญในระดับอาชีพ

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                                                                                 

                       4.1 เพื่อผลิตผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพให้มีองค์ความรู้และมีความสามารถในการสอนกีฬาเซปักตะกร้อขั้นสูงที่ถูกต้อง

                       4.2 เพื่อผลิตผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพให้เป็นผู้ถ่ายทอดและเผยแพร่การเล่นกีฬาตะกร้อสู่สังคม

                       4.3 เพื่อผลิตผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพที่มีประสบการณ์ สามารถสอนกีฬาตะกร้อประจำสโมสรกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพของจังหวัดของประเทศและของชุมชนต่างๆ ได้

5. คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม

                       5.1 เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี นับจาก พ.ศ.เกิด

                       5.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำหรือมีคุณสมบัติพิเศษ ที่จะได้รับการพิจารณาแล้วแต่กรณี

                       5.3 มีทักษะพื้นฐานทางกีฬาเซปักตะกร้อ

                       5.4 มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

                       5.5 ต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร B-Licenseหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันฯ ( INTA ) 

    5.6 มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

6. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม

                        สถาบันฯ (INTA) จะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมให้ได้รับทราบ

7. การรับสมัครระหว่างวันที่ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 13 กันยายน 2560

8. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 9 วัน (68 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่16 – 24 กันยายน 2560

9. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ 50 คน

10. การวัดผลและการประเมินผล

                        10.1 วัดผลและประเมินผลโดยทำการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

                        10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 80% ขึ้นไป

                        10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%

11. การสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม

                        11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเกียรติบัตร

                        11.2 ผู้ที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรและวู๊ดแบดจ์ (Wood Badge)แสดงถึงระดับความสามารถจากสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA) และขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพของ กกท. และ สถาบันฯ (INTA)

                        11.3 มีสิทธิ์เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพหรือส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่ได้กำหนดไว้

12. สถานที่สำหรับการอบรม

                        ณ ศูนย์ฝึกกีฬามูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย 10/29 หมู่ 5 ซอยบงกช 33 ตำบลคลองสอง    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

13. โครงสร้างของหลักสูตรและจำนวนชั่วโมง

     13.1 ภาคทฤษฎี                                                                                         42 ชั่วโมง

                   13.1.1 วิวัฒนาการเล่นของนักกีฬาระดับนานาชาติ                                         1 ชั่วโมง

                   13.1.2 ชีวะกลศาสตร์ หลักการฝึกในการเคลื่อนที่ การทรงตัวและการใช้แรง    3 ชั่วโมง

สำหรับการรุก การรับ และการเสิร์ฟ

                   13.1.3 การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญและจำเป็นสำหรับ   2 ชั่วโมง

ผู้ฝึกสอนตะกร้อ

                   13.1.4 การวิเคราะห์เกมส์การแข่งขันและการแก้ปัญหา                                     3 ชั่วโมง

                    13.1.5 การทำหน้าที่ฝึกสอนขณะแข่งขัน การวางแผนแข่งขัน                              2 ชั่วโมง                   

                    13.1 6 การพัฒนานวัตกรรมในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน                                 2 ชั่วโมง                   

                    13.1.7 การสร้างทีม                                                                           3 ชั่วโมง                   

                   13.1.8 การวางแผนฝึกซ้อมและการแข่งขันระยะสั้นและระยะยาว                          2 ชั่วโมง                   

                   13.1.9 บทบาทความรับผิดชอบของผู้ฝึกสอน                                                1 ชั่วโมง                   

                   13.1.10 การเตรียมทีม                                                                        3 ชั่วโมง                   

                    13.1.11 การวางแผนการฝึกซ้อม                                                             1 ชั่วโมง                             

                              - การวางแผนการฝึกซ้อมก่อนฤดูกาลแข่งขัน
                              - การวางแผนการฝึกซ้อมเป็นรายสัปดาห์

                   13.1.12 รูปแบบการวิเคราะห์สำหรับการเล่นหรือแข่งขันกีฬาตะกร้อ                     1 ชั่วโมง

                   13.1.13 การประชาสัมพันธ์                                                                  2 ชั่วโมง

                   13.1.14 การสรรหานักกีฬา                                                                  1 ชั่วโมง

                   13.1.15 การอ่านเกม                                                                         1 ชั่วโมง

                   13.1.16 การบริหารการประชุมทีม                                                           1 ชั่วโมง

                   13.1.17 กติกาการแข่งขัน                                                                    2 ชั่วโมง

                   13.1.18 เวชศาสตร์การกีฬา                                                                  3 ชั่วโมง

                   13.1.19 จิตวิทยาที่ใช้ในการกระตุ้นให้นักกีฬาเล่นดีขึ้น                                     2 ชั่วโมง

                   13.1.20 จิตวิทยาที่ใช้ในการฟื้นฟูนักกีฬาจากการบาดเจ็บ                                  1 ชั่วโมง

                   13.1.21 การสังเกตการณ์แข่งขัน                                                             2 ชั่วโมง

                   13.1.22 กลยุทธ์การควบคุมนักกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพ                                      2 ชั่วโมง

                   13.1.23 สอบภาคทฤษฎี                                                                     1 ชั่วโมง

                         13.2 ภาคปฏิบัติ                                                                        24 ชั่วโมง

                   13.2.1 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกีฬาในการรุก การรับ การเสิร์ฟ               3 ชั่วโมง

และการตกลงพื้นจากการรุกและการรับ

                   13.2.2 ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน                                       1 ชั่วโมง

                   13.2.3 หลักการฝึกกำลังกล้ามเนื้อ เพื่อการรุก การรับ และการเสิร์ฟ                      3 ชั่วโมง

                   13.2.4 การสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาในตำแหน่งต่างๆ                         2 ชั่วโมง

                   13.2.5 หลักการคัดเลือกตัวนักกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับ          2 ชั่วโมง

นักกีฬาตะกร้อ

                   13.2.6 กลยุทธ์การจัดตำแหน่งผู้เล่นและการจัดทีมเพื่อการแข่งขัน                         1 ชั่วโมง

                   13.2 7 กลยุทธ์การอบอุ่นร่างกายในการแข่งขัน การขอเวลาและ                          2 ชั่วโมง

การเปลี่ยนตัวนักกีฬา

                   13.2.8 กลยุทธ์การเล่นทีมที่มีระดับความสามารถสูงและต่ำ                                 1 ชั่วโมง

                   13.2.9 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะนักกีฬาให้เต็มศักยภาพ                                     2 ชั่วโมง

                   13.2.10 รูปแบบการเล่นภายใต้ความกดดันและการแก้ปัญหา                              1 ชั่วโมง

                   13.2.11 การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน                            1 ชั่วโมง

                   13.2.12 ฝึกหัดการเป็นผู้ฝึกสอนคนละ.....นาที                                              2 ชั่วโมง

                   13.2 13 ฝึกหัดการวิเคราะห์เกมและการแก้ไขปัญหา                                       3 ชั่วโมง

                                      พิธีเปิด – ปิด การอบรมและมอบวุฒิบัตร                     2 ชั่วโมง

                                      รวมระยะเวลาการอบรม 9 วัน                                 68 ชั่วโมง     

 

14. การยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน

               14.1. ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA) ห้อง 105    ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเอกสารประกอบดังนี้

                     14.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ)

                     14.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของผู้สมัคร

                     14.1.3 สำเนาวุฒิการศึกษา

                     14.1.4 หนังสือรับรองแพทย์

                     14.1.5 ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับการเข้ารับการอบรมด้านกีฬาตะกร้อ/ประกาศนียบัตรว่าเคยเป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อ (ถ้ามี)

                     14.1.6 หนังสือส่งตัวจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

               14.2. ให้ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย หมายเลข 980-6-93321-4 ชื่อบัญชี สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติโดย นายพีระ ฟองดาวิรัตน์    ประเภทบัญชีออมทรัพย์

                        14.3. โทร/แฟกซ์ สำเนาหลักฐานใบโอนเงินมาที่หมายเลข 02-369-2679

15.  ค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารประกอบการอบรม

                           ผู้เข้ารับการอบรมต้องชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อเป็นค่า, ค่าเสื้อ, ค่าวู๊ดแบดจ์, ค่าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

                   -  นางสาวสุกานดา หล้าน้อย       โทร 080-682–8833

                   -  นายสิรวิชญ์ บุญยวง              โทร 093-306-9945

-  โทรศัพท์/แฟกซ์  02-369-2679

-  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  ที่อยู่ : สำนักงานสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA) ห้อง 105 โซน Eอาคารราชมังคลากีฬาสถาน  การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

         

ประกาศ ณ วันที่   10   สิงหาคม พ.ศ.2560

 

 
   

 

(นายพีระ  ฟองดาวิรัตน์)

  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA)

ผู้เขียน :

rachakorn

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 12 สิงหาคม 2560

ผู้ชม :

2135