ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพ ระดับที่ 3 (A-License) พ.ศ. 2560

ประกาศสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA)

ฉบับที่  12 / 2560

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพ

ระดับที่ 3 (A-License)พ.ศ. 2560

-------------------------------------------------

ตามที่ สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA)มีคำสั่งสถาบันฯ ที่ 07/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผู้เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพระดับที่ 3 (A-License) พ.ศ. 2560 เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 58 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1.      เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี นับจาก พ.ศ.เกิด

2.      สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นอย่างต่ำหรือมีคุณสมบัติพิเศษ ที่จะได้รับ   การพิจารณาแล้วแต่กรณี

3.      มีทักษะพื้นฐานทางกีฬาเซปักตะกร้อ

4.      มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

5.      ต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร B-License หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี (ยกเว้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษจากสถาบันฯ INTA) 

6.      มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรง (ต้องมีใบรับรองแพทย์)

หมายเหตุ        ผู้ที่จะได้รับการพิจารณายกเว้นให้เข้ารับการอบรมเป็นกรณีพิเศษมีดังนี้

1.      ผู้ฝึกสอนทีมชาติทั้งอดีตและปัจจุบัน

2.      นักกีฬาทีมชาติทั้งอดีตและปัจจุบัน

3.      ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ไปรับจ้างสอนในต่างประเทศมาแล้ว

4.      ผู้ที่เคยผ่านการอบรม B – License มาแล้วไม่ถึง 3 ปี แต่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ในการนี้ คณะทำงานพิจารณาผู้เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้ออาชีพระดับที่ 3 (A-License) พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1        นายสุธรรม พุทธีพจนารถ

2        นายธงชัย  ปิตาทะสังข์

3        นางสาววารี  นันทสิงห์

4        นางสาวชลันดร์ตรี  สามงามยา

5        นายจักรี  พ่วงเจริญ

6        นายสุวัฒน์  หิ้วพิมาย

7        นายณัฐวุฒิ  เจนพรมราช

8        นายอิทธิมนต์  ยศไชยวิบูลย์

9        นายศรีเมือง  ผาเจริญ

10      นายธวินิษฐ์  ทองประเสริฐ

11      ส.อ.ธงชัย  ไชยมโน

12      นายวีระพล  ภูวนนท์

13      นาวาตรีพูนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์

14      จ.ส.อ.พิษณุชัย โพธิ์ศรีคุณ

15      นางฐิติมา ผ่องผึ้ง

16      ดาบตำรวจปรีชา รอดกูล

17      นายธีระพันธ์ เสนสอน

18      นายศิริคง หล้าเพ็ง

19      นายธณภัส บรรจง

20      นายเจริญพร แฝงด่านกลาง

21      นายวรวุฒิ บำเพ็ญ

22      นายเสกสันต์ ตะพิมพ์

23      พันจ่าเอกชัชชัย อิ่มสำราญ

24      สิบเอกพงษ์พันธ์ อบถม

25      สิบเอกโกศล คำมี

26      นายเริงศักดิ์ บุญโยม

27      จ่าสิบเอกเด่น เกิดสมบัติ

28      นายศุภชาติ พุงขาว

29      นายนพดล เครือแก้ว

30      นายเทพศิรินทร์ เพชรดา

31      นายยอดเสน่ห์ สิงห์ทอง

32      นายยุทธกิจ ศรีเทพ

33      นายวุฒิชัย สุขอนันต์

34      นายวุฒิไกร บุญสม

35      นายสุภาวุฒิ รุ่งมณี

36      สิบเอกวีรวุฒิ รักเสมอวงศ์

37      พันจ่าอากาศเอกภัทรพฤฒ เสือน้อย

38      จ่าอากาศโทพรเทพ วาปีศิริ

39      จ.ส.อ.นิวัตร วงษ์ดี

40      ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร สังข์เทศ

41      นายสายัณห์ ปานเรือง

42      สิบเอกพนมพร เอี่ยมสะอาด

43      นายสุวัฒน์ สินทะเกิด

44      นายทศพร สิงห์แก้ว

45      นางสาวสหัสธิยา ฝากสระ

46      นางสาวกฤชญา พุ่มพิน

47      พันจ่าอากาศโทภานุมาศ ชูด้วง

48      พันจ่าอากาศโทพลภัทร สุภากาณจน์

49      สิบเอกลือชัย คะเนเร็ว

50      จ่าอากาศโทสหชาติ สาครเจริญ

51      สิบเอกรัถเดช น้อยเจริญ

52      นางสาวพยอม ศรีหงษา

53      นางสาวนิสา ธนะอรรถวุฒิ

54      สิบเอกสราวุธ อินเล็ก

55      เรืออากาศตรีศิริวัฒน์ สาขา

56      นายอัษดิน วงศ์โยธา

57      นายสุพจน์ ตุ้มประชา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ท่านที่ได้รับการคัดเลือกแล้วโปรดดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานได้ที่สถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ (INTA) ห้อง 105 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร 02-3692679

                   

  ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560

(ลงชื่อ)

(นายพีระ  ฟองดาวิรัตน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA)

ผู้เขียน :

rachakorn

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 08 กันยายน 2560

ผู้ชม :

590